Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 2020

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh : Đăng ký lần đầu, ngày … … tháng … … năm … Đăng ký đổi khác lần thứ : … …, ngày … … tháng … … năm … …

1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

     Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành ra để công nhận về việc hộ kinh doanh đã được đăng ký theo quy định của pháp luật và được hoạt động hợp pháp.

2. Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH

Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Fax : … … … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Website : … … … … … … … … … … … … … .

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Giới tính : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Sinh ngày : … … … … … … … … / … … …. / … … …. Dân tộc : … … … … … … … … … … … Quốc tịch : … … … … … … ..
Loại sách vở xác nhận cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số giấy xác nhận cá thể : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày cấp : … … … … … … … …. / … … …. / … … …. Nơi cấp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT Tên thành viên Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Giá trị phần vốn góp
( VNĐ )
Tỷ lệ ( % ) Số CMND ( hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác ) Ghi chú

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bạn hoàn toàn có thể tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đường link dưới đây :

>>> Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Câu hỏi của bạn:  

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau : Gia đình tôi muốn xin giấy đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh nhưng không rõ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào, cần những hồ sơ gì. Rất mong nhận được lời tư vấn của Luật sư ! Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin cậy và gửi câu hỏi về đăng ký hộ kinh doanh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký hộ kinh doanh như sau :

1. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh là gì? 

Hộ kinh doanh do một cá thể hoặc một nhóm người gồm những cá thể là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một khu vực, sử dụng dưới mười lao động và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình so với hoạt động giải trí kinh doanh .
Chủ thể xây dựng hộ kinh doanh theo Quy định tại Khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015 / NĐ-CP là cá thể hoặc một nhóm người gồm những cá thể là công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng hành vi dân sự không thiếu, hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ .

2. Quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 67 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP lao lý về quyền xây dựng hộ kinh doanh và nghĩa vụ và trách nhiệm đăng ký của hộ kinh doanh :

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:

1. Công dân Nước Ta đủ 18 tuổi, có năng lượng pháp lý và năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ ; những hộ mái ấm gia đình có quyền xây dựng hộ kinh doanh và có nghĩa vụ và trách nhiệm đăng ký hộ kinh doanh theo lao lý tại Chương này .
2. Cá nhân, hộ mái ấm gia đình pháp luật tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong khoanh vùng phạm vi toàn nước. Cá nhân lao lý tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua CP trong doanh nghiệp với tư cách cá thể .
3. Cá nhân xây dựng và tham gia góp vốn xây dựng hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại .

   Theo đó khi cá nhân, hộ gia đình mong muốn thực hiện kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận thì cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký hộ kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh vừa là quyền vừa là nghĩa vụ.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Căn cứ Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP pháp luật về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh :

1. Cá nhân, nhóm cá thể hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình gửi Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt khu vực kinh doanh. Nội dung Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh gồm :
a ) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ khu vực kinh doanh ; số điện thoại cảm ứng, số fax, thư điện tử ( nếu có ) ;
b ) Ngành, nghề kinh doanh ;
c ) Số vốn kinh doanh ;
d ) Số lao động ;
đ ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành của những cá thể xây dựng hộ kinh doanh so với hộ kinh doanh do nhóm cá thể xây dựng, của cá thể so với hộ kinh doanh do cá thể xây dựng hoặc đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình so với trường hợp hộ kinh doanh do hộ mái ấm gia đình xây dựng .
Kèm theo Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành của những cá thể tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá thể về việc xây dựng hộ kinh doanh so với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá thể xây dựng .
2. Khi đảm nhiệm hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc hạng mục ngành, nghề cấm kinh doanh ;
b ) Tên hộ kinh doanh dự tính đăng ký tương thích pháp luật tại Điều 73 Nghị định này ;
c ) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo lao lý .
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, bổ trợ bằng văn bản cho người xây dựng hộ kinh doanh .
3. Nếu sau 03 ngày thao tác, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông tin nhu yếu sửa đổi, bổ trợ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo lao lý của pháp lý về khiếu nại, tố cáo .
4. Định kỳ vào tuần thao tác tiên phong hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi list hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản trị chuyên ngành cấp tỉnh .

Theo đó để đăng ký xây dựng hộ kinh doanh, cá thể, hộ mái ấm gia đình cần sẵn sàng chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm những sách vở như sau :

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Danh sách những cá thể góp vốn xây dựng hộ kinh doanh ;
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành của những cá thể tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình ;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá thể về việc xây dựng hộ kinh doanh so với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá thể xây dựng ;
 • Văn bản chuyển nhượng ủy quyền cho người nộp hồ sơ .

4. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được thực thi theo những bước như sau :

Bước 1: Nộp hồ sơ

Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả hồ sơ hành chính Ủy Ban Nhân Dân cấp Quận / Huyện. Hồ sơ nộp phải phân phối đủ điều kiện kèm theo :

 • danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;Ngành, nghề kinh doanh không thuộc
 • Tên hộ kinh doanh dự tính đăng ký tương thích với lao lý ;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cán bộ Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ :

 • Nếu hồ sơ đủ điều kiện kèm theo : cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày thao tác
 • Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện kèm theo : Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, bổ trợ bằng văn bản cho người xây dựng hộ kinh doanh .

Bước 3: Thụ lý hồ sơ

 • Cán bộ Bộ phận tiếp đón và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng trình độ thụ lý giải quyết .
 • Phòng trình độ thụ lý, tham mưu xử lý hồ sơ ( nếu hồ sơ đủ điều kiện kèm theo ) ; Trường hợp không đủ điều kiện kèm theo hoặc nhu yếu bổ trợ hồ sơ thì có văn bản vấn đáp chuyển Bộ phận tiếp đón và trả tác dụng hồ sơ hành chính để trả cho công dân .

Bước 4: Nhận kết quả

Công dân nhận tác dụng xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả hồ sơ hành chính Ủy Ban Nhân Dân cấp Quận / Huyện .

Kết luận: Như vậy, bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang đến UBND quận/huyện để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên trong quá trình xin Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cá nhân, hộ gia đình thường gặp phải những khó khăn về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện. Để hỗ trợ khách hàng giải đáp những thắc mắc, khó khăn trên, Công ty luật Toàn quốc cung cấp các dịch vụ dưới đây mà khách hàng có thể tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: thanhdt.678@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .
Chuyên viên : Vân Anh

4.3
/
5
(
3

bình chọn

)

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận