Luật số 24/2000/QH10 của Quốc hội: Kinh doanh Bảo hiểm

QUỐC HỘI


QUỐC HỘI


______

Luật số: 24/2000/QH10


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh
phúc


_______________


LUẬT


KINH DOANH BẢO HIỂM


Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia
bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì
sự phát triển bền vững của nền kinh tế – xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng
cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm
1992;


Luật này quy định về kinh doanh bảo hiểm.


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1.
Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này kiểm soát và điều chỉnh tổ chức triển khai và hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm, xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm .
2. Luật này không vận dụng so với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và những loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực thi không mang tính kinh doanh .


Điều 2.
Áp dụng Luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan, điều ước
quốc tế, tập quán quốc tế

1. Tổ chức và hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm trên chủ quyền lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải tuân thủ lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .
2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có pháp luật khác với lao lý của Luật này thì vận dụng lao lý của điều ước quốc tế đó .
3. Các bên tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể thoả thuận vận dụng tập quán quốc tế, nếu tập quán đó không trái với pháp lý Nước Ta .


Điều 3.
Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý rủi ro đáng tiếc của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm .
2. Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho những nghĩa vụ và trách nhiệm đã nhận bảo hiểm .
3. Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giải trí ra mắt, chào bán bảo hiểm, sắp xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và những việc làm khác nhằm mục đích thực thi hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm .
4. Hoạt động môi giới bảo hiểm là việc phân phối thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về mẫu sản phẩm bảo hiểm, điều kiện kèm theo bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và những việc làm tương quan đến việc đàm phán, sắp xếp và triển khai hợp đồng bảo hiểm theo nhu yếu của bên mua bảo hiểm .
5. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm .
6. Bên mua bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đồng thời là người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng .
7. Người được bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể có gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự, tính mạng con người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm hoàn toàn có thể đồng thời là người thụ hưởng .
8. Người thụ hưởng là tổ chức triển khai, cá thể được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người .
9. Quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền gia tài ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng so với đối tượng người tiêu dùng được bảo hiểm .
10. Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do những bên thoả thuận hoặc pháp lý lao lý mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm .
11. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương pháp do những bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
12. Bảo hiểm nhân thọ là loại nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết .
13. Bảo hiểm sinh kỳ là nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
14. Bảo hiểm tử kỳ là nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
15. Bảo hiểm hỗn hợp là nhiệm vụ bảo hiểm phối hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ .
16. Bảo hiểm trọn đời là nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kể thời gian nào trong suốt cuộc sống của người đó .
17. Bảo hiểm trả tiền định kỳ là nhiệm vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định ; sau th � i hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
18. Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nhiệm vụ bảo hiểm gia tài, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự và những nhiệm vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ .


Điều 4.
Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm

1. Nhà nước bảo lãnh quyền, quyền lợi hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm và những tổ chức triển khai kinh doanh bảo hiểm .
2. Nhà nước góp vốn đầu tư vốn và những nguồn lực khác để doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng, giữ vai trò chủ yếu trên thị trường bảo hiểm .
3. Nhà nước có chủ trương tăng trưởng thị trường bảo hiểm Nước Ta, chủ trương khuyến mại so với những nhiệm vụ bảo hiểm ship hàng tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, đặc biệt quan trọng là chương trình tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp .


Điều 5.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nhà nước thống nhất quản trị, có chủ trương lan rộng ra hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ kinh doanh bảo hiểm trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi theo hướng đa phương hoá, đa dạng hoá ; khuyến khích những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế lôi cuốn những nhà đầu tư quốc tế góp vốn đầu tư vốn vào Nước Ta và tái đầu tư doanh thu thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm Giao hàng công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở Nước Ta ; tạo điều kiện kèm theo để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tăng cường hợp tác với quốc tế nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao kinh doanh bảo hiểm .


Điều 6.
Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm

1. Tổ chức, cá thể có nhu yếu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động giải trí ở Nước Ta .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo vệ những nhu yếu về kinh tế tài chính để thực thi những cam kết của mình so với bên mua bảo hiểm .


Điều 7.
Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

1. Bảo hiểm nhân thọ gồm có :
A ) Bảo hiểm trọn đời ;
B ) Bảo hiểm sinh kỳ ;
C ) Bảo hiểm tử kỳ ;
D ) Bảo hiểm hỗn hợp ;
Đ ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ ;
E ) Các nhiệm vụ bảo hiểm nhân thọ khác do nhà nước lao lý .
2. Bảo hiểm phi nhân thọ gồm có :
A ) Bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn thương tâm con người ;
B ) Bảo hiểm gia tài và bảo hiểm thiệt hại ;
C ) Bảo hiểm hàng hoá luân chuyển đường đi bộ, đường thủy, đường sông, đường tàu và đường không ;
D ) Bảo hiểm hàng không ;
Đ ) Bảo hiểm xe cơ giới ;
E ) Bảo hiểm cháy, nổ ;
G ) Bảo hiểm thân tầu và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ tầu ;
H ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm chung ;
I ) Bảo hiểm tín dụng thanh toán và rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính ;
K ) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh ;
L ) Bảo hiểm nông nghiệp ;
M ) Các nhiệm vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do nhà nước pháp luật .
3. Bộ Tài chính pháp luật hạng mục cụ thể những loại sản phẩm bảo hiểm .


Điều 8.
Bảo hiểm bắt buộc

1. Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp lý lao lý về điều kiện kèm theo bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai .
Bảo hiểm bắt buộc chỉ vận dụng so với một số ít loại bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu bảo vệ quyền lợi công cộng và bảo đảm an toàn xã hội .
2. Bảo hiểm bắt buộc gồm có :
A ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người luân chuyển hàng không so với hành khách ;
B ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp so với hoạt động giải trí tư vấn pháp lý ;
C ) Bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ;
D ) Bảo hiểm cháy, nổ .
3. Căn cứ vào nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ, nhà nước trình ủy ban thường vụ Quốc hội pháp luật loại bảo hiểm bắt buộc khác .


Điều 9.
Tái bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể tái bảo hiểm cho những doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm ở quốc tế .
2. Trong trường hợp tái bảo hiểm cho những doanh nghiệp bảo hiểm ở quốc tế, doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần nghĩa vụ và trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước theo lao lý của nhà nước .


Điều 10.
Hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hợp tác và cạnh tranh đối đầu hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm .
2. Nghiêm cấm những hành vi sau đây :
A ) tin tức, quảng cáo sai thực sự về nội dung, khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí, điều kiện kèm theo bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của bên mua bảo hiểm ;
B ) Tranh giành người mua dưới những hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, rình rập đe dọa nhân viên cấp dưới hoặc người mua của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác ;
C ) Khuyến mại phạm pháp ;
D ) Các hành vi cạnh tranh đối đầu phạm pháp khác .


Điều 11.
Quyền tham gia các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về kinh doanh bảo
hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được tham gia những tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng thị trường bảo hiểm, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của thành viên theo pháp luật của pháp lý .


CHƯƠNG II

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM


MỤC 1

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP
ĐỒNG BẢO HIỂM


Điều 12.
Hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm .
2. Các loại hợp đồng bảo hiểm gồm có :
A ) Hợp đồng bảo hiểm con người ;
B ) Hợp đồng bảo hiểm gia tài ;
C ) Hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .
3. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được vận dụng theo lao lý của Bộ luật hàng hải ; so với những yếu tố mà Bộ luật hàng hải không lao lý thì vận dụng theo lao lý của Luật này .
4. Những yếu tố tương quan đến hợp đồng bảo hiểm không pháp luật trong Chương này được vận dụng theo lao lý của Bộ luật dân sự và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .


Điều 13.
Nội dung của hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm phải có những nội dung sau đây :
A ) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng ;
B ) Đối tượng bảo hiểm ;
C ) Số tiền bảo hiểm, giá trị gia tài được bảo hiểm so với bảo hiểm gia tài ;
D ) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện kèm theo bảo hiểm, lao lý bảo hiểm ;
Đ ) Điều khoản loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm ;
E ) Thời hạn bảo hiểm ;
G ) Mức phí bảo hiểm, phương pháp đóng phí bảo hiểm ;
H ) Thời hạn, phương pháp trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường ;
I ) Các pháp luật xử lý tranh chấp ;
K ) Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng .
2. Ngoài những nội dung pháp luật tại khoản 1 Điều này, hợp đồng bảo hiểm hoàn toàn có thể có những nội dung khác do những bên thoả thuận .


Điều 14.
Hình thức hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản .
Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy ghi nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và những hình thức khác do pháp lý pháp luật .


Điều 15.
Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm

Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết hoặc khi có vật chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã đồng ý bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 16.
Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

1. Điều khoản loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm pháp luật trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm .
2. Điều khoản loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm phải được pháp luật rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải lý giải rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng .
3. Không vận dụng lao lý loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm trong những trường hợp sau đây :
A ) Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp lý do vô ý ;
B ) Bên mua bảo hiểm có nguyên do chính đáng trong việc chậm thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm .


Điều 17.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền :
A ) Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ;
B ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm cung ứng rất đầy đủ, trung thực thông tin tương quan đến việc giao kết và thực thi hợp đồng bảo hiểm ;
C ) Đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật tại khoản 2 Điều 19, khoản 2 Điều 20, khoản 2 Điều 35 và khoản 3 Điều 50 của Luật này ;
D ) Từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc phủ nhận bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ;
Đ ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm vận dụng những giải pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo pháp luật của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
E ) Yêu cầu người thứ ba bồi hoàn số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm do người thứ ba gây ra so với gia tài và nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
G ) Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm :
A ) Giải thích cho bên mua bảo hiểm về những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mua bảo hiểm ;
B ) Cấp cho bên mua bảo hiểm giấy ghi nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm ngay sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm ;
C ) Trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ;
D ) Giải thích bằng văn bản nguyên do khước từ trả tiền bảo hiểm hoặc phủ nhận bồi thường ;
Đ ) Phối hợp với bên mua bảo hiểm để xử lý nhu yếu của người thứ ba đòi bồi thường về những thiệt hại thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ;
E ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý .


Điều 18.
Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có quyền :
A ) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động giải trí tại Nước Ta để mua bảo hiểm ;
B ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm lý giải những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm ; cấp giấy ghi nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm ;
C ) Đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm theo lao lý tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 20 của Luật này ;
D ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ;
Đ ) Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo lao lý của pháp lý ;
E ) Các quyền khác theo lao lý của pháp lý .
2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm :
A ) Đóng phí bảo hiểm rất đầy đủ, theo thời hạn và phương pháp đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm ;
B ) Kê khai không thiếu, trung thực mọi cụ thể có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm theo nhu yếu của doanh nghiệp bảo hiểm ;
C ) Thông báo những trường hợp hoàn toàn có thể làm tăng rủi ro đáng tiếc hoặc làm phát sinh thêm nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình triển khai hợp đồng bảo hiểm theo nhu yếu của doanh nghiệp bảo hiểm ;
D ) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ;
Đ ) vận dụng những giải pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan ;
E ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .


Điều 19.
Trách nhiệm cung cấp thông tin

1. Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối rất đầy đủ thông tin tương quan đến hợp đồng bảo hiểm, lý giải những điều kiện kèm theo, pháp luật bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm ; bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng vừa đủ thông tin tương quan đến đối tượng người dùng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực, trung thực của thông tin đó. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm về thông tin do bên mua bảo hiểm cung ứng .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời gian đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây :
A ) Cố ý cung ứng thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường ;
B ) Không triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc phân phối thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này .
3. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung ứng thông tin sai thực sự nhằm mục đích giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm ; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc phân phối thông tin sai thực sự .


Điều 20.
Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

1. Khi có sự biến hóa những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không gật đầu giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông tin ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm .
2. Khi có sự biến hóa những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đồng ý tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông tin ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm .


Điều 21.
Giải thích hợp đồng bảo hiểm

Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có pháp luật không rõ ràng thì pháp luật đó được lý giải theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm .
Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu
1. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong những trường hợp sau đây :
A ) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm ;
B ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng người dùng bảo hiểm không sống sót ;
C ) Tại thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra ;
D ) Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm ;
Đ ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .
2. Việc giải quyết và xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được triển khai theo lao lý của Bộ luật dân sự và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .


Điều 23.
Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

Ngoài những trường hợp chấm hết hợp đồng theo lao lý của Bộ luật dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm hết trong những trường hợp sau đây :
1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm ;
2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác ;
3. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời hạn gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 24.
Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm

1. Trong trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo lao lý tại khoản 1 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm .
2. Trong trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo lao lý tại khoản 2 Điều 23 của Luật này, bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời gian chấm hết hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không vận dụng so với hợp đồng bảo hiểm con người .
3. Trong trường hợp chấm hết hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật tại khoản 3 Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời hạn gia hạn đóng phí ; bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng phí bảo hiểm cho đến hết thời hạn gia hạn theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Quy định này không vận dụng so với hợp đồng bảo hiểm con người .
4. Hậu quả pháp lý của việc chấm hết hợp đồng bảo hiểm trong những trường hợp khác được triển khai theo pháp luật của Bộ luật dân sự và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .


Điều 25.
Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể thoả thuận sửa đổi, bổ trợ phí bảo hiểm, điều kiện kèm theo, lao lý bảo hiểm, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác .
2. Mọi sửa đổi, bổ trợ hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản .


Điều 26
. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
2. Việc chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực hiện hành trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng ủy quyền và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng ủy quyền đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng ủy quyền được triển khai theo tập quán quốc tế .


Điều 27.
Trách nhiệm trong trường hợp tái bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm duy nhất so với bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, kể cả trong trường hợp tái bảo hiểm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã nhận bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không được nhu yếu bên mua bảo hiểm trực tiếp đóng phí bảo hiểm cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .
3. Bên mua bảo hiểm không được nhu yếu doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 28.
Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

1. Thời hạn nhu yếu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là một năm, kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hạn nhu yếu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường .
2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm chứng tỏ được rằng bên mua bảo hiểm không biết thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm thì thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày bên mua bảo hiểm biết việc xảy ra sự kiện bảo hiểm đó .
3. Trong trường hợp người thứ ba nhu yếu bên mua bảo hiểm bồi thường về những thiệt hại thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn lao lý tại khoản 1 Điều này được tính từ ngày người thứ ba nhu yếu .


Điều 29.
Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được vừa đủ hồ sơ hợp lệ về nhu yếu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường .


Điều 30.

Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba năm, kể từ thời gian phát sinh tranh chấp .


MỤC 2

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON
NGƯỜI


Điều 31.
Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người

1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, tính mạng con người, sức khoẻ và tai nạn đáng tiếc con người .
2. Bên mua bảo hiểm chỉ hoàn toàn có thể mua bảo hiểm cho những người sau đây :
A ) Bản thân bên mua bảo hiểm ;
B ) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm ;
C ) Anh, chị, em ruột ; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng ;
D ) Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi và nghĩa vụ hoàn toàn có thể được bảo hiểm .


Điều 32.
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm hoặc phương pháp xác lập số tiền bảo hiểm được bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 33.
Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khoẻ con người

1. Trong bảo hiểm tai nạn đáng tiếc con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, địa thế căn cứ vào thương tật thực tiễn của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
2. Trong bảo hiểm sức khoẻ con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, địa thế căn cứ vào ngân sách khám bệnh, chữa bệnh, phục sinh sức khoẻ của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn thương tâm gây ra và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 34.
Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

1. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin đúng chuẩn tuổi của người được bảo hiểm vào thời gian giao kết hợp đồng bảo hiểm để làm cơ sở tính phí bảo hiểm .
2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi đã trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực thực thi hiện hành từ hai năm trở lên thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm .
3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm làm giảm số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền :
A ) Yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ trợ tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng ;
B ) Giảm số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng .
4. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông tin sai tuổi của người được bảo hiểm dẫn đến tăng số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi hoàn toàn có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm tiêu biểu vượt trội đã đóng hoặc tăng số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng .


Điều 35.
Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

1. Bên mua bảo hiểm hoàn toàn có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương pháp thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
2. Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số ít lần phí bảo hiểm nhưng không hề đóng được những khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ triển khai hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời hạn đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác .
3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng theo lao lý tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp những bên có thoả thuận khác .
4. Các bên hoàn toàn có thể thoả thuận Phục hồi hiệu lực thực thi hiện hành hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ triển khai theo pháp luật tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu .


Điều 36.
Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm

Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm .


Điều 37.
Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn

Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm mà không có quyền nhu yếu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng. Người thứ ba phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo pháp luật của pháp lý .


Điều 38.
Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết

1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải được người đó chấp thuận đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng .
Mọi trường hợp đổi khác người thụ hưởng phải có sự đồng ý chấp thuận bằng văn bản của bên mua bảo hiểm .
2. Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của những người sau đây :
A ) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
B ) Người đang mắc bệnh tâm thần .


Điều 39.
Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp sau đây :
A ) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm tiên phong hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên tục có hiệu lực thực thi hiện hành ;
B ) Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng ;
C ) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình .
2. Trong trường hợp một hoặc 1 số ít người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .
3. Trong những trường hợp lao lý t � i khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn trả của hợp đồng bảo hiểm hoặc hàng loạt số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan ; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được xử lý theo lao lý của pháp lý về thừa kế .


MỤC 3

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI
SẢN


Điều 40.
Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm gia tài là gia tài, gồm có vật có thực, tiền, sách vở trị giá được bằng tiền và những quyền gia tài .


Điều 41.
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm nhu yếu bảo hiểm cho gia tài đó .


Điều 42.
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị

1. Hợp đồng bảo hiểm gia tài trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của gia tài được bảo hiểm tại thời gian giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm gia tài trên giá trị .
2. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm gia tài trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của gia tài được bảo hiểm, sau khi trừ những ngân sách hài hòa và hợp lý có tương quan. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của gia tài được bảo hiểm .


Điều 43.
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

1. Hợp đồng bảo hiểm gia tài dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của gia tài được bảo hiểm tại thời gian giao kết hợp đồng .
2. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm gia tài dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo tỷ suất giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của gia tài được bảo hiểm tại thời gian giao kết hợp đồng .


Điều 44.
Hợp đồng bảo hiểm trùng

1. Hợp đồng bảo hiểm trùng là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng người dùng, với cùng điều kiện kèm theo và sự kiện bảo hiểm .
2. Trong trường hợp những bên giao kết hợp đồng bảo hiểm trùng, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo tỷ suất giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của toàn bộ những hợp đồng mà bên mua bảo hiểm đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của những doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tiễn của gia tài .


Điều 45.
Tổn thất do hao mòn tự nhiên
hoặc do bản chất vốn có của tài sản

Doanh nghiệp bảo hiểm không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp gia tài được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do thực chất vốn có của gia tài, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 46.
Căn cứ bồi thường

1. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác lập trên cơ sở giá thị trường của gia tài được bảo hiểm tại thời gian, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tiễn, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Ngân sách chi tiêu để xác lập giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu .
2. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .
3. Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những ngân sách thiết yếu, hài hòa và hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những ngân sách phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực thi hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm .


Điều 47.
Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể thoả thuận một trong những hình thức bồi thường sau đây :
A ) Sửa chữa gia tài bị thiệt hại ;
B ) Thay thế gia tài bị thiệt hại bằng gia tài khác ;
C ) Trả tiền bồi thường .
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực thi bằng tiền .
3. Trong trường hợp bồi thường theo pháp luật tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tịch thu gia tài bị thiệt hại sau khi đã sửa chữa thay thế hoặc bồi thường hàng loạt theo giá thị trường của gia tài .


Điều 48.
Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền triển khai việc giám định tổn thất để xác lập nguyên do và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu .
2. Trong trường hợp những bên không thống nhất về nguyên do và mức độ tổn thất thì hoàn toàn có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp những bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong những bên được nhu yếu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc so với những bên .


Điều 49.

Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn

1. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải chuyển quyền nhu yếu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm .
2. Trong trường hợp người được bảo hiểm phủ nhận chuyển quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm, không bảo lưu hoặc từ bỏ quyền nhu yếu người thứ ba bồi thường thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền khấu trừ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm .
3. Doanh nghiệp bảo hiểm không được nhu yếu cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người được bảo hiểm bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người được bảo hiểm, trừ trường hợp những người này cố ý gây ra tổn thất .


Điều 50.
Các quy định về an toàn

1. Người được bảo hiểm phải thực thi những lao lý về phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn cho đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền kiểm tra những điều kiện kèm theo bảo vệ bảo đảm an toàn cho đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm hoặc khuyến nghị, nhu yếu người được bảo hiểm vận dụng những giải pháp đề phòng, hạn chế rủi ro đáng tiếc .
3. Trong trường hợp người được bảo hiểm không triển khai những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn cho đối tượng người dùng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm triển khai những giải pháp đó ; nếu hết thời hạn này mà những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn vẫn không được triển khai thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương đình chỉ thực thi hợp đồng bảo hiểm .
4. Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp phòng ngừa để bảo vệ bảo đảm an toàn cho đối tượng người dùng bảo hiểm khi được sự chấp thuận đồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .


Điều 51.
Không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm

Trong trường hợp xảy ra tổn thất, người được bảo hiểm không được từ bỏ gia tài được bảo hiểm, trừ trường hợp pháp lý có lao lý hoặc những bên có thoả thuận khác .


MỤC 4

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH
NHIỆM DÂN SỰ


Điều 52.
Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự là nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm so với người thứ ba theo lao lý của pháp lý .


Điều 53.
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba nhu yếu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm .
2. Người thứ ba không có quyền trực tiếp nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác .


Điều 54.
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 55.
Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

1. Trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền mà theo pháp luật của pháp lý người được bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người thứ ba .
2. Ngoài việc trả tiền bồi thường theo lao lý tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả những ngân sách tương quan đến việc xử lý tranh chấp về nghĩa vụ và trách nhiệm so với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm .
3. Tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .
4. Trong trường hợp người được bảo hiểm phải đóng tiền bảo lãnh hoặc ký quỹ để bảo vệ cho gia tài không bị lưu giữ hoặc để tránh việc khởi kiện tại toà án thì theo nhu yếu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực thi việc bảo lãnh hoặc ký quỹ trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm .


Điều 56.
Quyền đại diện cho người được bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thay mặt đại diện bên mua bảo hiểm để thương lượng với người thứ ba về mức độ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm .


Điều 57.
Phương thức bồi thường

Theo nhu yếu của người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm hoặc cho người thứ ba bị thiệt hại .


CHƯƠNG III

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM


MỤC 1

CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VÀ HOẠT ĐỘNG


Điều 58.
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm được xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .


Điều 59.
Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm

Các mô hình doanh nghiệp bảo hiểm gồm có :
1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước ;
2. Công ty CP bảo hiểm ;
3. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ ;
4. Doanh nghiệp bảo hiểm liên kết kinh doanh ;
5. Doanh nghiệp bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế .


Điều 60.
Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Nội dung hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm gồm có :
A ) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm ;
B ) Đề phòng, hạn chế rủi ro đáng tiếc, tổn thất ;
C ) Giám định tổn thất ;
D ) Đại lý giám định tổn thất, xét xử lý bồi thường, nhu yếu người thứ ba bồi hoàn ;
Đ ) Quản lý quỹ và góp vốn đầu tư vốn ;
E ) Các hoạt động giải trí khác theo pháp luật của pháp lý .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn đáng tiếc con người hỗ trợ cho bảo hiểm nhân thọ .


Điều 61.
Nội dung kinh doanh tái bảo hiểm

Kinh doanh tái bảo hiểm gồm có :
1. Chuyển một phần nghĩa vụ và trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác ;
2. Nhận bảo hiểm lại một phần hay hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm .


Điều 62.
Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động

1. Bộ Tài chính cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí cho doanh nghiệp bảo hiểm theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .

2. Việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo
hiểm phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển thị trường bảo
hiểm, thị trường tài chính của Việt Nam.


Điều 63.
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Các điều kiện kèm theo để được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí gồm có :
1. Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo pháp luật của nhà nước ;
2. Có hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý tại Điều 64 của Luật này ;
3. Có mô hình doanh nghiệp và điều lệ tương thích với lao lý của Luật này và những lao lý khác của pháp lý ;
4. Người quản trị, người điều hành quản lý có năng lượng quản trị, trình độ, nhiệm vụ về bảo hiểm .


Điều 64.
Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí gồm có :
1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;
2. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp ;
3. Phương án hoạt động giải trí năm năm đầu, trong đó nêu rõ phương pháp trích lập dự trữ nhiệm vụ, chương trình tái bảo hiểm, góp vốn đầu tư vốn, hiệu suất cao kinh doanh, năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và quyền lợi kinh tế tài chính của việc xây dựng doanh nghiệp ;
4. Danh sách, lý lịch, những văn bằng chứng tỏ năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp ;
5. Mức vốn góp và phương pháp góp vốn, list những tổ chức triển khai, cá thể chiếm 10 % số vốn điều lệ trở lên ; tình hình kinh tế tài chính và những thông tin khác có tương quan đến những tổ chức triển khai, cá thể đó ;
6. Quy tắc, pháp luật, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến thực thi .


Điều 65.
Thời hạn cấp giấy phép

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, Bộ Tài chính phải cấp hoặc khước từ cấp giấy phép. Trong trường hợp khước từ cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản lý giải nguyên do .
Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí đồng thời là giấy ghi nhận ĐK kinh doanh .


Điều 66.
Lệ phí cấp giấy phép

Doanh nghiệp bảo hiểm được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí phải nộp lệ phí cấp giấy phép theo pháp luật của pháp lý .


Điều 67.
Công bố nội dung hoạt động

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố nội dung hoạt động giải trí kinh doanh theo pháp luật của pháp lý .


Điều 68.
Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động

1. Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có thể bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây :
A ) Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí có thông tin cố ý làm sai thực sự ;
B ) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí mà không mở màn hoạt động giải trí ;
C ) Giải thể theo lao lý tại Điều 82 của Luật này ;
D ) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, phá sản, quy đổi hình thức doanh nghiệp ;
Đ ) Hoạt động sai mục tiêu hoặc không đúng với nội dung lao lý trong giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;
E ) Không bảo vệ những nhu yếu về kinh tế tài chính để thực thi những cam kết với bên mua bảo hiểm .
2. Trong trường hợp bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý tại những điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải đình chỉ ngay việc giao kết hợp đồng bảo hiểm mới, nhưng vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm và phải thực thi những hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí .
Trong trường hợp bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý tại điểm d khoản 1 Điều này, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên được triển khai theo pháp luật của pháp lý .
3. Quyết định tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính công bố trên những phương tiện thông tin đại chúng .


Điều 69.
Những thay đổi phải được chấp thuận

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý bằng văn bản khi biến hóa một trong những nội dung sau đây :
A ) Tên doanh nghiệp ;
B ) Vốn điều lệ ;
C ) Mở hoặc chấm hết hoạt động giải trí của Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;
D ) Địa điểm đặt trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt ;
Đ ) Nội dung, khoanh vùng phạm vi và thời hạn hoạt động giải trí ;
E ) Chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10 % số vốn điều lệ trở lên ;
G ) quản trị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) ;
H ) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, quy đổi hình thức doanh nghiệp .
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý việc biến hóa theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố những nội dung đổi khác đã được đồng ý chấp thuận theo pháp luật của pháp lý .


MỤC 2

TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG
HỖ


Điều 70.
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức triển khai có tư cách pháp nhân được xây dựng để kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương hỗ, giúp sức lẫn nhau giữa những thành viên. Thành viên tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm .


Điều 71
. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

1. Tổ chức, công dân Nước Ta từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ, hoạt động giải trí trong cùng một nghành, ngành nghề, có nhu yếu bảo hiểm đều có quyền tham gia xây dựng tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ với tư cách là thành viên sáng lập .
2. Chỉ những tổ chức triển khai, cá thể giao kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ mới hoàn toàn có thể trở thành thành viên của tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ .


Điều 72.
Giới hạn trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi gia tài của tổ chức triển khai .


Điều 73.
Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Việc xây dựng, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của tổ chức triển khai bảo hiểm tương hỗ do nhà nước pháp luật .


MỤC 3

CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG
BẢO HIỂM


Điều 74.
Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

1. Việc chuyển giao hàng loạt hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số ít nhiệm vụ bảo hiểm giữa những doanh nghiệp bảo hiểm được triển khai trong những trường hợp sau đây :
A ) Doanh nghiệp bảo hiểm có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực thanh toán giao dịch ;
B ) Doanh nghiệp bảo hiểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể ;
C ) Theo thoả thuận giữa những doanh nghiệp bảo hiểm .
2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực giao dịch thanh toán, giải thể mà không thoả thuận được việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác thì Bộ Tài chính chỉ định doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao .


Điều 75.
Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được thực thi theo những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhận chuyển giao đang kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm được chuyển giao ;
2. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao không đổi khác cho đến khi hết thời hạn hợp đồng bảo hiểm ;
3. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải kèm theo việc chuyển giao những quỹ và dự trữ nhiệm vụ tương quan đến hàng loạt hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao .


Điều 76.
Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm được thực thi theo thủ tục sau đây :
1. Doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải có đơn đề xuất chuyển giao hợp đồng bảo hiểm gửi Bộ Tài chính nêu rõ nguyên do, kế hoạch chuyển giao, kèm theo hợp đồng chuyển giao. Việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm chỉ được thực thi sau khi đã được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính đồng ý chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm phải công bố về việc chuyển giao và thông tin cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản .


MỤC 4

KHÔI PHỤC KHẢ NĂNG
THANH TOÁN, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM


Điều 77.
Khả năng thanh toán

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì năng lực thanh toán giao dịch trong suốt quy trình hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm được coi là có đủ năng lực giao dịch thanh toán khi đã trích lập khá đầy đủ dự trữ nhiệm vụ theo lao lý tại Điều 96 của Luật này và có biên năng lực giao dịch thanh toán không thấp hơn biên năng lực giao dịch thanh toán tối thiểu theo lao lý của nhà nước .
3. Biên năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị gia tài và những khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm .


Điều 78.
Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực thanh toán giao dịch khi biên năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp đó thấp hơn biên năng lực giao dịch thanh toán tối thiểu theo lao lý nhà nước .
2. Trong trường hợp có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực giao dịch thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo giải trình ngay Bộ Tài chính về tình hình kinh tế tài chính, nguyên do dẫn đến rủi ro tiềm ẩn mất năng lực giao dịch thanh toán và những giải pháp khắc phục .


Điều 79.
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có nguy cơ
mất khả năng thanh toán

Trong trường hợp có rủi ro tiềm ẩn mất năng lực thanh toán giao dịch, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực thi những giải pháp sau đây :
1. Lập phương án Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán, củng cố tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của doanh nghiệp, báo cáo giải trình Bộ Tài chính và thực thi giải pháp đã được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý ;
2. Thực hiện nhu yếu của Bộ Tài chính về việc Phục hồi năng lực thanh toán giao dịch .


Điều 80
. Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng
thanh toán

1. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không Phục hồi được năng lực giao dịch thanh toán theo giải pháp đã được chấp thuận đồng ý, Bộ Tài chính ra quyết định hành động xây dựng Ban trấn áp năng lực thanh toán giao dịch để vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm .
2. Ban trấn áp năng lực thanh toán giao dịch có những trách nhiệm, quyền hạn sau đây :
A ) Chỉ đạo và giám sát việc tiến hành thực thi những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán theo giải pháp đã được chấp thuận đồng ý ;
B ) Thông báo cho những cơ quan nhà nước có tương quan về việc vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán để phối hợp thực thi ;
C ) Hạn chế khoanh vùng phạm vi và nghành hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm ;
D ) Đình chỉ những hoạt động giải trí hoàn toàn có thể dẫn đến việc doanh nghiệp bảo hiểm mất năng lực thanh toán giao dịch ;
Đ ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển giao hàng loạt hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số ít nhiệm vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác ;
E ) Tạm đình chỉ quyền quản trị, quản lý và điều hành và nhu yếu doanh nghiệp bảo hiểm sửa chữa thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ), Phó Tổng giám đốc ( phó tổng giám đốc ) nếu xét thấy thiết yếu ;
G ) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ( Giám đốc ) không bổ nhiệm, đình chỉ công tác làm việc so với những người có hành vi vi phạm pháp lý, không chấp hành giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán đã được chấp thuận đồng ý ;
H ) Kiến nghị với Bộ Tài chính liên tục hoặc chấm hết những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán ;
I ) Báo cáo Bộ Tài chính về việc vận dụng và tác dụng của việc vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán .
3. Ban trấn áp năng lực thanh toán giao dịch phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động của mình theo lao lý của pháp lý trong quy trình vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp bảo hiểm .
4. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những nhu yếu, quyết định hành động của Ban trấn áp năng lực giao dịch thanh toán .


Điều 81.
Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán

1. Việc vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực thanh toán giao dịch chấm hết trong những trường hợp sau đây :
A ) Hết hạn vận dụng giải pháp Phục hồi năng lực thanh toán giao dịch ;
B ) Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm trở lại thông thường ;
C ) Doanh nghiệp bảo hiểm đã được hợp nhất, sáp nhập trước khi hết thời hạn vận dụng giải pháp Phục hồi năng lực thanh toán giao dịch, ;
D ) Doanh nghiệp bảo hiểm lâm vào thực trạng phá sản .
2. Việc chấm hết vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán được thực thi theo quyết định hành động của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này được thông tin cho những cơ quan có tương quan .


Điều 82.
Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm giải thể trong những trường hợp sau đây :
A ) Tự nguyện xin giải thể nếu có năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ ;
B ) Khi hết thời hạn hoạt động giải trí lao lý trong giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí mà không có quyết định hành động gia hạn ;
C ) Bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí theo lao lý tại những điểm a, b, đ và e khoản 1 Điều 68 của Luật này ;
D ) Các trường hợp khác theo lao lý của pháp lý .
2. Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận đồng ý bằng văn bản .


Điều 83.
Phá sản doanh nghiệp bảo hiểm

Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có năng lực thanh toán giao dịch những khoản nợ đến hạn, sau khi vận dụng những giải pháp Phục hồi năng lực giao dịch thanh toán mà vẫn mất năng lực thanh toán giao dịch thì việc phá sản doanh nghiệp bảo hiểm được triển khai theo lao lý của pháp lý về phá sản doanh nghiệp .


CHƯƠNG IV

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, DOANH
NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM


MỤC 1

ĐẠI LÝ BẢO HIỂM


Điều 84.
Đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là tổ chức triển khai, cá thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để triển khai hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .


Điều 85.
Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm hoàn toàn có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực thi những hoạt động giải trí sau đây :
1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm ;
2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm ;
3. Thu phí bảo hiểm ;
4. Thu xếp xử lý bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ;
5. Thực hiện những hoạt động giải trí khác có tương quan đến việc triển khai hợp đồng bảo hiểm .


Điều 86.
Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Cá nhân hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
A ) Là công dân Nước Ta thường trú tại Nước Ta ;
B ) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ;
C ) Có chứng từ huấn luyện và đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Thương Hội bảo hiểm Nước Ta cấp .
2. Tổ chức hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
A ) Là tổ chức triển khai được xây dựng và hoạt động giải trí hợp pháp ;
B ) Nhân viên trong tổ chức triển khai đại lý trực tiếp triển khai hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm phải có đủ những điều kiện kèm theo lao lý tại khoản 1 Điều này .
3. Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm những tội theo lao lý của pháp lý không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm .


Điều 87.
Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có những nội dung hầu hết sau đây :
1. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm ;
2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm ;
3. Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm ;
4. Nội dung và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí đại lý bảo hiểm ;
5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm ;
6. Thời hạn hợp đồng ;
7. Nguyên tắc xử lý tranh chấp .


Điều 88.
Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm sắp xếp giao kết ; đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm những khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm .


MỤC 2

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI
BẢO HIỂM


Điều 89.
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực thi hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan .


Điều 90.
Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm

Nội dung hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm gồm có :
1. Cung cấp thông tin về mô hình bảo hiểm, điều kiện kèm theo, lao lý, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm ;
2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc nhìn nhận rủi ro đáng tiếc, lựa chọn mô hình bảo hiểm, điều kiện kèm theo, lao lý, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm ;
3. Đàm phán, sắp xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm ;
4. Thực hiện những việc làm khác có tương quan đến việc triển khai hợp đồng bảo hiểm theo nhu yếu của bên mua bảo hiểm .


Điều 91.
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ và trách nhiệm :
A ) Thực hiện việc môi giới trung thực ;
B ) Không được bật mý, cung ứng thông tin làm thiệt hại đến quyền, quyền lợi hợp pháp của bên mua bảo hiểm ;
C ) Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm gây ra .


Điều 92.
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghi � p cho hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động giải trí ở Nước Ta .


Điều 93.
Cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Việc cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được triển khai theo lao lý tại Điều 62, Điều 63, những khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 64 và những điều 65, 66, 67, 68 và 69 của Luật này .


CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ
TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Điều 94.
Vốn pháp định, vốn điều lệ

1. nhà nước pháp luật mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .
2. Trong quy trình hoạt động giải trí, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định .


Điều 95.
Ký quỹ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ để ký quỹ tại một ngân hàng nhà nước thương mại hoạt động giải trí tại Nước Ta .
2. nhà nước lao lý mức tiền ký quỹ và phương pháp sử dụng tiền ký quỹ .


Điều 96.

Dự phòng nghiệp vụ

1. Dự phòng nhiệm vụ là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm mục đích mục tiêu giao dịch thanh toán cho những nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm đã được xác lập trước và phát sinh từ những hợp đồng bảo hiểm đã giao kết .
2. Dự phòng nhiệm vụ phải được trích lập riêng cho từng nhiệm vụ bảo hiểm và phải tương ứng với phần nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm .
3. Bộ Tài chính pháp luật đơn cử về mức trích lập, chiêu thức trích lập dự trữ nhiệm vụ so với từng nhiệm vụ bảo hiểm .


Điều 97.
Quỹ dự trữ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập quỹ dự trữ bắt buộc để bổ trợ vốn điều lệ và bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích hàng năm theo tỷ suất 5 % doanh thu sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do nhà nước pháp luật .
2. Ngoài quỹ dự trữ bắt buộc pháp luật tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoàn toàn có thể lập những quỹ dự trữ khác từ doanh thu sau thuế của năm kinh tế tài chính theo pháp luật trong điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .


Điều 98.
Đầu tư vốn

1. Việc góp vốn đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo vệ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao và phân phối được nhu yếu chi trả liên tục cho những cam kết theo hợp đồng bảo hiểm .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn rảnh rỗi của mình để góp vốn đầu tư ở Nước Ta trong những nghành nghề dịch vụ sau đây :
A ) Mua trái phiếu nhà nước ;
B ) Mua CP, trái phiếu doanh nghiệp ;
C ) Kinh doanh bất động sản ;
D ) Góp vốn vào những doanh nghiệp khác ;
Đ ) Cho vay theo lao lý của Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ;
E ) Gửi tiền tại những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
3. nhà nước pháp luật đơn cử hạng mục góp vốn đầu tư thuộc những nghành pháp luật tại khoản 2 Điều này và tỷ suất vốn nhàn nhã được phép góp vốn đầu tư vào mỗi hạng mục góp vốn đầu tư nhằm mục đích bảo vệ cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được năng lực giao dịch thanh toán .


Điều 99.
Thu, chi tài chính

1. Thu, chi kinh tế tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực thi theo lao lý của pháp lý .
2. Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi chính sách kinh tế tài chính so với những doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm .


Điều 100.
Năm tài chính

Năm kinh tế tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở màn từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch. Năm tài chính tiên phong của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở màn từ ngày được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí và kết thúc vào ngày sau cuối của năm đó .


Điều 101.
Chế độ kế toán

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực thi chính sách kế toán vận dụng so với kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật của pháp lý về kế toán .


Điều 102.
Kiểm toán

Báo cáo kinh tế tài chính hàng năm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập xác nhận .


Điều 103.
Báo cáo tài chính

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải triển khai chính sách báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo những lao lý của pháp lý về kế toán và báo cáo giải trình hoạt động giải trí nhiệm vụ định kỳ theo pháp luật của Bộ Tài chính .
2. Ngoài những báo cáo giải trình định kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải báo cáo giải trình Bộ Tài chính trong những trường hợp sau đây :
A ) Khi xảy ra những diễn biến không thông thường trong hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp ;
B ) Khi không bảo vệ những nhu yếu về kinh tế tài chính theo pháp luật để thực thi những cam kết với bên mua bảo hiểm .


Điều 104.
Công khai báo cáo tài chính

Sau khi kết thúc năm kinh tế tài chính, doanh nghiệp b � � o hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố những báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý .


CHƯƠNG VI

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI
BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI


Điều 105.
Hình thức hoạt động

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế được phép hoạt động giải trí tại Nước Ta dưới những hình thức sau đây :
A ) Doanh nghiệp bảo hiểm liên kết kinh doanh, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên kết kinh doanh ;
B ) Doanh nghiệp bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế được đặt văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta. Văn phòng đại diện thay mặt không được kinh doanh bảo hiểm tại Nước Ta .


Điều 106.
Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Các điều kiện kèm theo để được cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế gồm có :
1. Các điều kiện kèm theo lao lý tại Điều 63 của Luật này ;
2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế đang hoạt động giải trí hợp pháp và trong thực trạng kinh tế tài chính thông thường ;
3. Doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của quốc tế được cho phép hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm, hoạt động giải trí môi giới bảo hiểm trong nghành dự kiến thực thi ở Nước Ta .


Điều 107.
Điều kiện để được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt
Nam

Điều kiện để được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta gồm có :
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế đã hoạt động giải trí năm năm trở lên ;
2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế có quan hệ hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta .


Điều 108.
Thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Tài chính cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta .


Điều 109.
Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động

1. Ngoài những nội dung pháp luật tại Điều 64 của Luật này, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên kết kinh doanh còn gồm có :
A ) Điều lệ, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của những bên tham gia liên kết kinh doanh ;
B ) Hợp đồng liên kết kinh doanh ;
C ) Bảng tổng kết gia tài, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động giải trí của những bên tham gia liên kết kinh doanh trong ba năm gần nhất .
2. Ngoài những nội dung pháp luật tại Điều 64 của Luật này, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế còn gồm có :
A ) Điều lệ, giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế nơi đóng trụ sở chính ;
B ) Giấy ủy quyền cho Tổng giám đốc ( Giám đốc ) tại Nước Ta ;
C ) Bảng tổng kết gia tài, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế nơi đóng trụ sở chính trong ba năm gần nhất .


Điều 110.
Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện

Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta gồm có :
1. Đơn xin đặt văn phòng đại diện thay mặt ;
2. Giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế nơi đóng trụ sở chính ;
3. Bảng tổng kết gia tài, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế trong ba năm gần nhất ;
4. Họ, tên, lý lịch của Trưởng văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta ;
5. Bản trình làng về doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế và hoạt động giải trí hợp tác với những cơ quan, tổ chức triển khai Nước Ta .


Điều 111.
Thời hạn cấp giấy phép, lệ phí cấp giấy phép và công bố nội dung
hoạt động

Thời hạn cấp giấy phép, lệ phí cấp giấy phép và công bố nội dung hoạt động giải trí so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế được triển khai theo lao lý tại những điều 65, 66 và 67 của Luật này .


Điều 112.
Thu hồi giấy phép

1. Ngoài những pháp luật tại Điều 68 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế hoàn toàn có thể bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế nơi đóng trụ sở chính bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí .
2. Văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế bị tịch thu giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế nơi đóng trụ sở chính bị tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí .


Điều 113.
Những thay đổi phải được chấp thuận

Những biến hóa phải được chấp thuận đồng ý so với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được thực thi theo pháp luật tại Điều 69 của Luật này .


Điều 114.
Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế phải tuân theo pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý Nước Ta .


Điều 115.
Vốn, quỹ dự trữ và thu chi tài
chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư
nước ngoài

1. nhà nước lao lý mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế .
2. Việc trích lập quỹ dự trữ bắt buộc và những quỹ dự trữ khác của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được triển khai theo lao lý tại Điều 97 của Luật này .
3. Thu, chi kinh tế tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được triển khai theo lao lý của pháp lý Nước Ta .


Điều 116.
Khả năng thanh toán, ký quỹ, dự phòng nghiệp vụ và đầu tư vốn của
doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu nước ngoài

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải duy trì năng lực giao dịch thanh toán theo lao lý tại Điều 77 của Luật này .
2. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải ký quỹ, trích lập dự trữ nhiệm vụ theo lao lý tại Điều 95 và Điều 96 của Luật này .
3. Doanh nghiệp bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế được góp vốn đầu tư vốn theo pháp luật tại Điều 98 của Luật này .


Điều 117.
Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải triển khai chính sách kế toán, truy thuế kiểm toán và báo cáo giải trình kinh tế tài chính theo lao lý tại những điều 101, 102, 103 và 104 của Luật này .
2. Trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày kết thúc năm kinh tế tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ; văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế phải gửi báo cáo giải trình kinh tế tài chính năm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế cho Bộ Tài chính .


Điều 118.
Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế được chuyển ra quốc tế số doanh thu còn lại thuộc chiếm hữu của mình sau khi đã trích lập những quỹ và thực thi không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .
2. Bên quốc tế trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số doanh thu được chia sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên kết kinh doanh đã trích lập những quỹ và thực thi không thiếu những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý Nước Ta .
3. Doanh nghiệp bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế và bên quốc tế trong doanh nghiệp bảo hiểm liên kết kinh doanh ; doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100 % vốn góp vốn đầu tư quốc tế và bên quốc tế trong doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên kết kinh doanh được chuyển ra quốc tế số gia tài còn lại của mình sau khi đã thanh lý, kết thúc hoạt động giải trí tại Nước Ta .
4. Việc chuyển tiền và những gia tài khác ra quốc tế lao lý tại những khoản 1, 2 và 3 Điều này được triển khai theo lao lý của pháp lý Nước Ta .


Điều 119.
Các quy định khác

nhà nước lao lý đơn cử nội dung, khoanh vùng phạm vi và địa phận hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta .


CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
KINH DOANH BẢO HIỂM


Điều 120.
Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm

Nội dung quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm gồm có :
1. Ban hành và hướng dẫn thực thi những văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ; kiến thiết xây dựng kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch và chủ trương tăng trưởng thị trường bảo hiểm Nước Ta ;
2. Cấp và tịch thu giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ; giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta ;
3. Ban hành, phê chuẩn, hướng dẫn thực thi quy tắc, lao lý, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm ;
4. Áp dụng những giải pháp thiết yếu để doanh nghiệp bảo hiểm bảo vệ những nhu yếu về kinh tế tài chính và triển khai những cam kết với bên mua bảo hiểm ;
5. Tổ chức thông tin và dự báo tình hình thị trường bảo hiểm ;
6. Hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm ;
7. Chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt động giải trí ở quốc tế ;
8. Quản lý hoạt động giải trí của văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta ;
9. Tổ chức việc huấn luyện và đào tạo, kiến thiết xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị và trình độ, nhiệm vụ về bảo hiểm ;
10. Thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm ; xử lý khiếu nại, tố cáo và giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý về kinh doanh bảo hiểm .


Điều 121.

Cơ quan quản lý nhà nước

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm .
2. Bộ Tài chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm .
3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật của pháp lý .
4. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình triển khai quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo lao lý của pháp lý .


Điều 122.
Thanh tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Việc thanh tra hoạt động giải trí của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải được triển khai đúng công dụng, đúng thẩm quyền và tuân thủ pháp luật của pháp lý .
Việc thanh tra về kinh tế tài chính được triển khai không quá một lần trong một năm so với một doanh nghiệp. Thời hạn thanh tra tối đa không quá 30 ngày, trong trường hợp đặc biệt quan trọng thời hạn thanh tra được gia hạn theo quyết định hành động của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, nhưng thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày .
Việc thanh tra không bình thường chỉ được triển khai khi có địa thế căn cứ về sự vi phạm pháp lý của doanh nghiệp .
2. Khi triển khai thanh tra phải có quyết định hành động của người có thẩm quyền ; khi kết thúc thanh tra phải có biên bản Tóm lại thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung biên bản và Tóm lại thanh tra .
3. Người ra quyết định hành động thanh tra không đúng pháp lý hoặc tận dụng thanh tra để vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho hoạt động giải trí của doanh nghiệp thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý .


CHƯƠNG VIII

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI
PHẠM


Điều 123.
Khen thưởng

Tổ chức, cá thể có thành tích trong kinh doanh bảo hiểm, phát hiện những hành vi vi phạm pháp lý về kinh doanh bảo hiểm thì được khen thưởng theo lao lý của pháp lý .


Điều 124.
Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Các hành vi vi phạm pháp lý về kinh doanh bảo hiểm gồm có :
1. Kinh doanh bảo hiểm không có giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí hoặc không đúng với nội dung giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí ;
2. Vi phạm quy định về cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, thanh tra, kiểm tra và giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
3. Cạnh tranh phạm pháp ;
4. Ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm ;
5. Vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc ;
6. Vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm về thông tin có tương quan đến hợp đồng bảo hiểm do bên mua bảo hiểm cung ứng ;
7. Cung cấp thông tin, số liệu, báo cáo giải trình sai thực sự ;
8. Kinh doanh trong điều kiện kèm theo không bảo vệ nhu yếu về kinh tế tài chính, vi phạm pháp luật về vốn pháp định, dự trữ, ký quỹ, trích lập, quản trị và sử dụng dự trữ nhiệm vụ ;
9. Vi phạm quy định về góp vốn đầu tư vốn ;
10. Các hành vi khác vi phạm pháp lý về kinh doanh bảo hiểm .


Điều 125.
Xử lý vi phạm

1. Người nào vi phạm pháp luật của Luật này thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo pháp luật của pháp lý .
2. Người nào tận dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm những lao lý về cấp giấy phép xây dựng và hoạt động giải trí, giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế tại Nước Ta, quản trị nhà nước về kinh doanh bảo hiểm và những lao lý khác của Luật này thì tuỳ theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo lao lý của pháp lý .


Điều 126.
Khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi
phạm hành chính

1. Tổ chức, cá thể bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo lao lý của pháp lý .
2. Trong thời hạn khiếu nại hoặc khởi kiện, tổ chức triển khai, cá thể bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính vẫn phải thi hành quyết định hành động giải quyết và xử lý vi phạm hành chính. Khi có quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định hành động của Toà án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì thi hành theo quyết định hành động xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo bản án, quyết định hành động của Toà án .


CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 127.
Quy định đối với doanh nghiệp
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện được thành lập,
hoạt động; hợp đồng bảo hiểm được giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đã xây dựng và hoạt động giải trí theo quyết định hành động xây dựng, giấy phép xây dựng, giấy phép góp vốn đầu tư, giấy ghi nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo hoạt động giải trí kinh doanh bảo hiểm ; văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quốc tế đã hoạt động giải trí theo giấy phép đặt văn phòng đại diện thay mặt cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành không phải thực thi những thủ tục xin cấp lại giấy phép .
2. Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực hiện hành vẫn được liên tục triển khai theo pháp luật của pháp lý tại thời gian giao kết hợp đồng .


Điều 128.
Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 .
2. Những lao lý trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ .


Điều 129.
Hư�ng dẫn thi hành

nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật này .
_________________________________________________________________________________________________
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 trải qua ngày 09 tháng 12 năm 2000 .

 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận