Mẫu Hợp đồng hợp tác chuẩn và phổ biến nhất hiện nay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LÀM VIỆC

Số: ………

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 ngày 24/11/2015 ;Căn cứ …Căn cứ nhu yếu và năng lực trong thực tiễn của những bên trong hợp đồng ;Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại … chúng tôi gồm có :

Bên A: ………………………

Địa chỉ trụ sở : …Mã số doanh nghiệp : …Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …Chức vụ : …Điện thoại : …E-Mail : …( Trường hợp những bên là cá thể thì được ghi như sau ) :Họ và tên : … ( sau đây gọi tắt là bên … )Năm sinh : … / … / …Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp … / … / …, nơi cấp : …Nơi ĐK hộ khẩu thường trú : …Chỗ ở hiện tại : …Điện thoại : …E-Mail : …

Bên B:……………..

Địa chỉ trụ sở : …Mã số doanh nghiệp : …Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông / bà : …Chức vụ : …Điện thoại : …E-Mail : …Cùng thỏa thuận hợp tác và đồng ý chấp thuận ký kết hợp đồng hợp tác thao tác với những lao lý như sau :

Điều 1. Mục đích hợp tác

Bên A và bên B đồng ý chấp thuận cùng nhau hợp tác …

Điều 2. Thời hạn hợp tác

Thời hạn hợp tác tại Điều 1 hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày … / … / … đến ngày … / … / …

Điều 3. Công việc hợp tác

… … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … .. …

Điều 4. Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức

1. Lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác chỉ được cho những thành viên khi kinh doanh có lãi, hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác theo pháp luật của pháp lý và bảo vệ thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài đến hạn trả khác sau khi chia doanh thu .Lợi nhuận được chia cho thành viên : Tương ứng với sức lực lao động góp phần ; Bên A được hưởng … %, bên B được hưởng … % trên tổng số doanh thu được chia .Thời điểm chia doanh thu vào ngày sau cuối của năm kinh tế tài chính. Năm tài chính được tính khởi đầu kể từ ngày … / … / …, kết thúc vào ngày … / … / …2. Nguyên tắc chịu lỗ : … … … … … … … … … .

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác

– Được hưởng hoa lợi, cống phẩm thu được từ hoạt động giải trí hợp tác .- Tham gia quyết định hành động những yếu tố tương quan đến thực thi hợp đồng hợp tác, giám sát hoạt động giải trí hợp tác .- Bồi thường thiệt hại cho những thành viên hợp tác khác do lỗi của mình gây ra .

– Các thành viên hợp tác chịu trách nhiệm dân sự chung bằng tài sản chung; nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì thành viên hợp tác phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình.

– Việc định đoạt gia tài là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tư liệu sản xuất khác phải có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của toàn bộ những thành viên .- Không được phân loại gia tài chung trước khi chấm hết hợp đồng hợp tác .- Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý ( nếu có ) .( Các thành viên thoả thuận việc thực thi những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác và ghi đơn cử vào trong hợp đồng này ) .

Điều 6. Điều kiện tham gia và rút khởi hợp đồng hợp tác

1. Điều kiện tham gia : Cá nhân, pháp nhân muốn trở thành thành viên mới của hợp đồng phải được sự chấp thuận đồng ý tối thiểu của toàn bộ thành viên hợp tác .2. Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong trường hợp sau đây :- Theo thoả thuận của những thành viên hợp tác ( Các thành viên hợp tác thoả thuận đơn cử những điều kiện kèm theo rút khỏi hợp đồng hợp tác và ghi vào trong hợp đồng hợp này ) .- Có lý do chính đáng và được sự đồng ý chấp thuận của toàn bộ thành viên hợp tác .3. Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền nhu yếu nhận lại gia tài đã góp phần, được chia phần gia tài trong khối gia tài chung và phải giao dịch thanh toán những nghĩa vụ và trách nhiệm theo thỏa thuận hợp tác. Trường hợp việc phân loại gia tài bằng hiện vật làm ảnh hưởng tác động đến hoạt động giải trí hợp tác thì gia tài được tính giá trị thành tiền để chia. Việc rút khỏi hợp đồng hợp tác không làm chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người này được xác lập, triển khai trước thời gian rút khỏi hợp đồng hợp tác .

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Bồi thường thiệt hại : Bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo pháp luật của pháp lý cho bên bị vi phạm ( nếu có ) .

Điều 8. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quy trình thực thi hợp đồng, nếu có yếu tố phát sinh cần xử lý, thì bên A và bên B triển khai thỏa thuận hợp tác và thống nhất xử lý kịp thời, hợp tình và hài hòa và hợp lý. Trường hợp bên A và bên B không thỏa thuận hợp tác được thì một trong những bên có quyền khởi kiện tại TANDTC có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .

Điều 9. Chi phí khác

giá thành thực thi những thủ tục tương quan đến hợp đồng hợp tác tại cơ quan có thẩm quyền do … … … … …. … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giao dịch thanh toán theo pháp luật của pháp lý .Lệ phí công chứng, xác nhận hợp đồng này do … … … … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi giao dịch thanh toán theo đúng lao lý của pháp lý .

Điều 10. Cam đoan của các bên

Các bên cam kết :- tin tức về nhân thân, thửa đất ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ;- Việc giao kết hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;- Thực hiện đúng và vừa đủ những thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng này .

Điều 11. Điều kiện chấm dứt hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác chấm hết trong trường hợp sau đây :—2. Khi chấm hết hợp đồng hợp tác, những khoản nợ phát sinh từ hợp đồng phải được thanh toán giao dịch ; nếu gia tài chung không đủ để trả nợ thì phải lấy gia tài riêng của những thành viên hợp tác để giao dịch thanh toán. Trường hợp những khoản nợ đã được thanh toán giao dịch xong mà gia tài chung vẫn còn thì được chia cho những thành viên hợp tác theo tỷ suất tương ứng với phần góp phần của mỗi người .

Điều 12. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B chấp thuận đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này .Bên A và bên B đồng ý chấp thuận triển khai theo đúng những pháp luật trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện kèm theo gì khác .Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản. / .

BÊN B

( Chữ ký, họ tên và đóng dấu ( nếu có ) ) …

BÊN A

( Chữ ký, họ tên và đóng dấu ( nếu có ) ) …

Source: https://teecafe.vn
Category: Kinh doanh

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận